- ประกวดราคาซื้อเสื้อกีฬาปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 50
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตกลงราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปี 2562

- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องดนตรี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
)

-
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระฯและโครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ STE ระดับ ม.ปลาย
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ย้อนดูข่าวก่อนหน้า

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

แจ้งการเรียนชดเชย

-การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การประกันคุณภาพภายในสานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
-
ระบบลงทะเบียนพัฒนาคร ูtrainingOBEC
-ระบบติดตามงานตามนโยบาย
- คัดกรองเด็กยากจนและเยี่ยมบ้าน CCT
- ลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

เอกสารจากงานนโยบายและแผนงาน

เอกสารจากงานการเงิน
    1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    2. แบบบันทึกข้อความขอยืมเงินโรงเรียน                     
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    7. บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    8. แบบบันทึกยืมเงินเขต
    9. เบิกค่ารักษาพยาบาล
    10. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    11. แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    12. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก
    13. ใบลาป่วย, ลาคลอด, ลากิจ
เอกสารจากงานควบคุมภายใน
     1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
     2. วิเคราะห์ความเสี่ยง

เอกสารจากงานบริหารทั่วไป                             
    1. บบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    2. แบบสำรวจความเสียหายเพื่อการแจ้งซ่อม 
    3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริหารทั่วไป  

เอกสารอื่นๆ