1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding)
 
                 
 เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2
         2. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(E-bidding)
         3. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 91 ตัว วงเงิน 1,994,373 บาท
ด้วยวิธี E-bidding

 ย้อนดูข่าวก่อนหน้า

ประกาศโรงเรียน :
          - รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
          - รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4
 
                    *** การเตรียมตัววันสอบ ***
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
          ม.1 มอบตัววันที่ 12 - 13 มิ.ย. 2563 (รอดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
          ม.4 มอบตัววันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2563 (รอดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
รับชม DLTV (ตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป)
           ประกาศแจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่อง
           "การเรียนทางไกลผ่านสื่อการสอน DLTV"

เอกสารจากฝ่ายแผนงาน

เอกสารจากงานการเงิน
    1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    2. แบบบันทึกข้อความขอยืมเงินโรงเรียน                     
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    7. บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    8. แบบบันทึกยืมเงินเขต
    9. เบิกค่ารักษาพยาบาล
    10. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    11. แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    12. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก
    13. ใบลาป่วย, ลาคลอด, ลากิจ

เอกสารจากงานควบคุมภายใน
     1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
     2. วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อมูล
(ขอให้คุณครูอธิบายอย่างละเอียดเป็นความเรียงในแต่ละหัวข้อ)


เอกสารจากงานบริหารทั่วไป                             
    1. บบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    2. แบบสำรวจความเสียหายเพื่อการแจ้งซ่อม 
    3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริหารทั่วไป             

            

เอกสารอื่นๆ