1. การจัดซื้อหนังสือเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 6 จำนวน 119 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

         2. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์สีชนิดสมาร์ททีวี
แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้วจำนวน 80 เครื่องพร้อมติดตั้ง
(E-bidding)

         3. จัดจ้างเหมาจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคาร 7 ชั้น 6-7
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         4. ประกาศเปิดซองตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมา
บริการเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด

 ย้อนดูข่าวก่อนหน้า

ประกาศโรงเรียน :

** เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ **

** เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 **
หรือ โรคโควิด 19 ฉบับที่ 1/2563

 

ใบแจ้งการชำระภาคเรียนที่ 1/63
 

เอกสารจากงานนโยบายและแผนงาน

เอกสารอื่นๆ