1. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-bidding)


         2.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding)
 
                 
 เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2

         3. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(E-bidding)

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

         
 

เอกสารจากฝ่ายแผนงาน

เอกสารจากงานการเงิน
    1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    2. แบบบันทึกข้อความขอยืมเงินโรงเรียน                     
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    7. บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    8. แบบบันทึกยืมเงินเขต
    9. เบิกค่ารักษาพยาบาล
    10. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    11. แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    12. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก
    13. ใบลาป่วย, ลาคลอด, ลากิจ                              

เอกสารอื่นๆ