1.  ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
              ด้วยวิธี E-bidding
         2.  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำโรง
         3.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษ
              อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding) 
                 
 เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2
         4.
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
              อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (E-bidding)