วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

23 ส.ค. 65

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปี  2565

8 ส.ค. 65

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด

5 ก.ค. 65

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปี 2565

15 มี.ค. 65

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 64

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากเกร็ด
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค 64

การจัดจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษา
โดยวิธีการคัดเลือก

21 มิ.ย. 64

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

13 พ.ค. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

12 พ.ค. 64

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

3 พ.ค. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

3 พ.ค. 64

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

23 เม.ย. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ดปีการศึกษา 2564

12 มี.ค. 64

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ชุด วงเงิน 2,700,000 บาท  ด้วยวิธี e-bidding

23 ก.พ. 64

ประกาศจัดซื้อครภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายวิธีเฉพาะเจาะจง  18 รายการ

19 ส.ค.63

จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและเปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ค.63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

17 ก.ค. 63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

14 ก.ค. 63

จัดจ้างเหมา จัดจ้างปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำ

22 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(E-bidding)

20 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding) 
                  เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2

13 พ.ค.63

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 91 ตัว
วงเงิน 1,994,373 บาท ด้วยวิธี E-bidding