วันที่

เรื่องที่ประกาศ

ดูประกาศก่อนหน้า 2565 / 2566 / 2567

10 พ.ค.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประเภทความประพฤติดี และเรียนดี
ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2567

4 พ.ค.67

แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

4 พ.ค.67

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

16 เม.ย.67

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 / ม.4

15 เม.ย.67

รายชื่อ ม.1 / ม.4 (เรียนปรับพื้้นฐาน) วันที่ 18 เม.ย.-1พ.ค.67

3 เม.ย.67

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษานักเรียน ประเภท ความประพฤติดีและผลการเรียนดี
ระดับ ม.1  และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

29 มี.ค.67

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  (จับสลาก)
ปีการศึกษา 2567

29 มี.ค.67

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 (สำรอง)

27 มี.ค.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภท นักเรียนทั่วไป (จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม)
ปีการศึกษา 2567

26 มี.ค.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภท "นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ" ปี 2567

26 มี.ค.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภท "นักเรียนทั่วไป" ปี 2567

26 มี.ค.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภท "นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ" ปี 2567

26 มี.ค.67

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

19 มี.ค.67

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

19 มี.ค.67

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567

19 มี.ค.67

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ประเภททั่วไป) จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

14 มี.ค.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ  

5 มี.ค.67

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม
(ตามแผนการเรียน)

4 มี.ค.67

ประกาศให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปี 2567 (สำรอง) มารายงานตัว

4 มี.ค.67

ประกาศให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปี 2567 (สำรอง) มารายงานตัว

28 ก.พ.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน)

28 ก.พ.67

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ)

19 ก.พ.67

ประกาศรายชื่อ นร.ที่มีสิทธื์เรียนต่อ ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

19 ก.พ.67

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (smte) ปีการศึกษา 2567

19 ก.พ.67

ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4   ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเดิม

19 ก.พ.67

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2567

11 ก.พ.67

ประกาศ "เรื่องการให้ทุนการศึกษานักเรียนความประพฤติดี และเรียนดี ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2567

10 ก.พ.67

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ICP  ม.ปลาย (ฉบับแก้ไข)

6 ก.พ.67

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

30 ม.ค.67

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ SMTE  ม.ต้น

30 ม.ค.67

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ SMTE  ม.ปลาย

30 ม.ค.67

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ICP  ม.ปลาย

30 ม.ค.67

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิม

30 ม.ค.67

ขั้นตอนการแจ้งความจำนง 67

30 ม.ค.67

แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน