วันที่

เรื่องที่ประกาศ

ดูประกาศก่อนหน้า

19 เม.ย. 64

ประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 เม.ย. 64

ด่วนที่สุด !! สำรวจเรื่องรับเอกสาร ของนักเรียน ม.3

18 เม.ย. 64

เรียนเชิญผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom) 19 เม.ย.64 13:00-15:00 น.

18 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 / หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

15 เม.ย. 64

มาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

9 เม.ย. 64

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)กับครูผู้สอน
วันที่ 10-21 เมษายน 2564 และจะประกาศผลการสอบแก้ตัววันที่ 22 เมษายน 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียนติดค้างของภาคเรียนที่ผ่านมาทุกภาคเรียน
ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ทาง https://forms.gle/1EyCYpPP5FDSh1QK7 ภายในวันที่ 16 เม.ย. 64
ทางฝ่ายวิชาการจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำให้กับครูผู้สอน โดยนักเรียนเริ่มเรียนซ้ำ
แบบออนไลน์กับครูผู้สอน วันที่ 19 -30 เมษายน 2564 (สรุปจบนักเรียนไม่พร้อมรุ่นวันที่ 7 พ.ค. 64
และอนุมัติจบวันที่ 14 พ.ค. 64)

8 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ (ระดับเขตพื้นที่ฯ) ไฟล์ 1 / ไฟล์ 2

ประกาศผล 0 / ร / มส.
ให้นักเรียนมารับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ที่ครูที่ปรึกษา
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น.
ที่อาคารเอนกประสงค์ (โดม) และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8-9 เมษายน 2564

5 เม.ย. 64

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

5 เม.ย. 64

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  รอบ 2

3 เม.ย. 64

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา

3 เม.ย. 64

การเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์

31 มี.ค. 64

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 / ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

29 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เอกคอมพิวเตอร์)

29 มี.ค. 64

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เอกบรรณารักษ์)

29 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

25 มี.ค. 64

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อการทดสอบ O-NET

24 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

24 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

23 มี.ค. 64

คำสั่งคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/63

23 มี.ค. 64

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/63

23 มี.ค. 64

ฟอร์มแบบทดสอบ (2/63)

22 มี.ค. 64

รับสมัครครูอัตราจ้าง / เอกคอมพิวเตอร์ / เอกบรรณารักษ

19 มี.ค. 64

แผนผังสนามสอบ GAT / PAT ( 20- 23 มีนาคม 2564)

18 มี.ค. 64

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564
ศึกษาวิธีการสมัคร ที่นี่

18 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

18 มี.ค. 64

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อการทดสอบ  GAT-PAT

18 มี.ค. 64

ประกาศ : เรื่องขอเลิกเรียนเร็วกว่าปกติในวันศุกร์ที่  19  มี.ค. 64  (เลิกเรียนเวลา 13.30 น.)

17 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนเดิม

3 มี.ค. 64

ประกาศหยุดเรียนเพื่อการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท

3 มี.ค. 64

กำหนดการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
(Science Mathenatics Technology and English : SMTE)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
(Science Technology and English : STE)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(Erichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE)

24 ก.พ.64

เรื่อง แจ้งเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

18 ก.พ.64

เรื่อง การเรียนเสริมวันเสาร์

9 ก.พ.64

เรื่อง กำหนดการมาเรียน

3 ก.พ.64

แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

3 ก.พ.64

ประกาศเรื่องการสอนเสริมวันเสาร์

2 ก.พ.64

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

25 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง  แจ้งการเปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

คลิกดูรายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A / กลุ่ม B  ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

12 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ปรับตารางเรียนของนักเรียน"
ตารางเรียนและตารางสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนในช่วงการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

4 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ขยายระยะเวลาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศเรื่อง "ขยายเวลาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)