คำสั่งย้อนหลัง

เวรประจำจุด 2/66 (Update : 18 ธ.ค.66)

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤศจิกายน 2566

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2566
ฉบับแก้ไข (เดือนตุลาคม)

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกันยายน 2566

\เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2566

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีพิเศษ (31 ก.ค.66)

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกรกฎาคม 2566

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมีนาคม 2566

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566


 

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/66

คำสั่งที่  224/2566

คำสั่งคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566

คำสั่งที่  102/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  94/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  72/2566

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  66/2566

คำสั่งโรงเรียนเรื่องการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คำสั่งที่  60/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  58/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  55/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2566-2570)
และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  43/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่  37/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำรถและคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อนำนักเรียนร่วมการแข่งขัน
กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  1/2566

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันครอบครัวปากเกร็ด" ประจำปี 2566
   

 ** 2563 **   /  ** 2564 ** /  ** 2565 **