การอบรมออนไลน์ การสร้าง E-Portfolio ด้วย Google Sites (ย้อนหลัง)

 

การอบรมออนไลน์ Thinglink and liveworksheets (ย้อนหลัง)

 

การอบรมออนไลน์ การใช้ Edpuzzle (ย้อนหลัง)

 

อบรมการสร้างข้อสอบด้วย Socrative (ย้อนหลัง)