แผนที่ภายในโรงเรียน จัดทำโดย นายสุพนธ์ รัศมีแข

 

                                                                             1.  อาคาร 1                                           7.  อาคารพระเกียรติ 72 พรรษา

                                                                             2. อาคาร 2                                            8.  อาคารศิลปะ

                                                                             3. อาคาร 3                                            9.  อาคารฝึกงาน

                                                                             4. อาคารอุตสาหกรรม                                 10. สระว่ายน้ำ                                                                                              

                                                                             5. อาคารกีฬาอเนกประสงค์                           11. อาคารประชาสัมพันธ์ 

                                                                             6.  อาคารศูนย์กีฬา                                    12. สนามกีฬา