ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 66

ลูกจ้างประจำ

 

 

ข่างสี

งานอัดสำเนา

 

     

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานราชการ

ช่างซ่อมบำรุง

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานอัตราจ้าง

 

 

สำนักงานธุรการ

สำนักผู้อำนวยการ

สำนักงานวิชาการ

       

สำนักงานบริหารทั่วไป

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

งานพัสดุ/สังคมศึกษา

 

เจ้าหน้าที่การพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานวิชาการ

 

 

 

 

สำนักงานกิจการนักเรียน

สำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานธุรการสารบรรณ

พนักงานขับรถยนต์

       

 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

แม่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางมณีวรรณ แซ่อึ๊ง

2

นางวันเพ็ญ  ขาวสอาด

3

นางอำไพ ชุ่มชาติ

4

นางจันทร์อบ คำสัตย์

5

นางสุบิน วันนา

6

นางสุภา เต็กสงวน

7

นางสาวเกษราพร ศรีอระพิมพ์

8

นางขวัญไทย จ้องก่า

9

นางระเบียบ กลิ่นชั้น

10

นางอนงค์ วงค์อุดทา

11

นางพัทสณี พาดขุนทด

12

นายวรรณลภ

ชมเกษร

13

นายบุญกอง

โสดามรรด์

14

นางสาวสมทรง

ปั้นนาค

 

แม่บ้านโรงอาหาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมจิต นนทวัฒน์

2

นางอ่อนจันทร์ สุดชารี

3

นางเถาวัลย์ ยินดีทีป

4

นางสาวลำใย ศิริเวช

5

นางประหยัด

ทับพิมาย

 

พนักงานขายน้ำดื่ม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางบุญเรือน

เอี่ยมพิศ

2

นางสาวโสภา

สภาพักตร์

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายทวี

หงษ์ทอง

2

นายนาวาวี

มะลูมุ

3

นายพะแวรอยะ

มะมิง

4

นายมูหะมะรอยาลี เจะยอ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 66