ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

 

ลูกจ้างประจำ

 

ข่างสี

งานอัดสำเนา

พนักงานพิมพ์

     

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานราชการ

ช่างซ่อมบำรุง

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานอัตราจ้าง

สำนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สำนักงานธุรการ

สำนักผู้อำนวยการ

       

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นายศุภฤกษ์  เหมือนมีวิทย์

 

 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

แม่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางมณีวรรณ แซ่อึ๊ง

2

นางวันเพ็ญ  ขาวสอาด

3

นางอำไพ ชุ่มชาติ

4

นางจันทร์อบ คำสัตย์

5

นางสุบิน วันนา

6

นางสุภา เต็กสงวน

7

นางสาวเกษราพร ศรีอระพิมพ์

8

นางขวัญไทย จ้องก่า

9

นางระเบียบ กลิ่นชั้น

10

นางอนงค์ วงค์อุดทา

11

นางกัลยา  รุจิรังค์กูร

12

นางพัทสณี พาดขุนทด

 

แม่บ้านโรงอาหาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมจิต นนทวัฒน์

2

นางสุวรรณี สนสวัสดิ์

3

นางอ่อนจันทร์ สุดชารี

4

นางน้ำค้าง เผ่าวิวัฒน์

5

นางสาวภิรดา ขาวสะอาด

6

นางสาวระเบียบ นาคสุขดี

7

นางเถาวัลย์ ยินดีทีป

8

นางสาวลำใย ศิริเวช

 

พนักงานขายน้ำดื่ม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางบุญเรือน

เอี่ยมพิศ

2

นางทองวัน

ทำงาม

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายทวี

หงษ์ทอง

2

นายนาวาวี

มะลูมุ

3

นายพะแวรอยะ

มะมิง

4

นายมูหะมะรอยาลี เจะยอ