งานกิจการนักเรียน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญของสถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย  เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน  มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

          วิสัยทัศน์   บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

   

หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย
และคุ้มครองสิทธิ

หัวหน้างานระดับชั้น

หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE

 

ขอบเขตและภารกิจ

กิจการนักเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัย มีใจสาธารณะ สร้างสรรค์ความเป็นไทย
พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง ช่วยเหลือประเทศชาติ ต่อไป

พันธกิจ (Mission)

1.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ดนตรี กีฬา  ICT ศิลปะ ฯลฯ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน

3.       สนับสนุน, ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง, ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน หรือการให้ความรู้   แก่นักเรียน

4.       ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

เป้าประสงค์ (Golas)

1.       ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข

2.       ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกๆ ด้าน

3.       การประสานกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงวิทยากรท้องถิ่น

เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมให้ความช่วยเหลือ ร่วมพัฒนาโรงเรียน

4.       ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1.       ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ดำรงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

2.       ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
   รักษ์ท้องถิ่น

3.       สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ในการพัฒนาโรงเรียน

4.       สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี