คำสั่งย้อนหลัง

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกันยายน 2565

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกรกฎาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนายน 2565

เวรประจำจุด 1-65

แต่งตั้งครูเวรประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ระหว่างปิดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2565
เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565

 


 

คำสั่งที่  1/2566

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันครอบครัวปากเกร็ด" ประจำปี 2566

คำสั่งที่  446/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  373/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

คำสั่งที่  335/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 12

คำสั่งที่  333/2565

ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างไปราชการ

คำสั่งที่  327/2565

แต่งตั้งผู้ไปร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

คำสั่งที่  323/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (Zoom)

คำสั่งที่  319/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

คำสั่งที่  304/2565

แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปากเกร็ด

คำสั่งที่  284/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

คำสั่งที่  273/2565

จัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  268/2565

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำคุณธรรม สู่ความพอเพียงโรงเรียนปากเกร็ด

คำสั่งที่  251/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า วินัยสร้างชาติ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำสั่งที่  247/2565

แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  229/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  227/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1/ม.4
และสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565

คำสั่งที่  222/2565

ให้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

คำสั่งที่  219/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี

คำสั่งที่  215/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

คำสั่งที่  208/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 / ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  206/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565

คำสั่งที่  203/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 / ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  201/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  200/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่  198/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกประกาศนียบัตร (ปพ.2 : บ, ปพ.2 : พ)

คำสั่งที่  190/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ

คำสั่งที่  189/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  182/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 12
ประจำปีการศึกษา 2565 "ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่รักสามัคคี น้องพี่ครูนนท์"

คำสั่งที่  181/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลการใช้มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  179/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  และ  ม.4  ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  178/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  21/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1  และ ม.4  ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่  9/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  222/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน รอบระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

คำสั่งที่  182/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Metting ประจำภาคเรียนที่ 1/64

คำสั่งที่  158/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การเรียนเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ ชั้น ม.ปลาย"

คำสั่งที่  137/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมเอกสารและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสั่งที่  130/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรูปแบบคุณลักษณะและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่  125/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบที่  4 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  97/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  90/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  80/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 / ม.4 ปี 2564

คำสั่งที่  69/2564

เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ปีการศึกษา 2564

 

 ** 2564 **

คำสั่งย้อนหลัง

คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำวันจันทร์ - ศุกร์ 2/2564

 

 

 

 ** 2563 **

คำสั่งที่  264/2563

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติม

คำสั่งที่  259/2563

เรื่องแก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19)
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

คำสั่งที่  258/2563

เรื่องแต่งตั้งครูรับผิดชอบเวรประจำวัน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคเรียนที่ 2 / 2563

** ตารางเวร **

คำสั่งที่  247/2563

เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2563

คำสั่งที่  242/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คำสั่งที่  241/2563

เรื่อง อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

คำสั่งที่  224/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียน 2/2563