คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย

๑. นางสาวดาราณีย์

โกพลรัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

๒. นางเถาวัลย์ 

โกเม

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๑

๓. นางเฉลิมศรี

จักษุพา

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๒

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. นางสาวจุฬาลักษณ์

อุปนันชัย

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๓

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๕. นางสายพิณ 

ศรีเพ็ง  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๖. นางสาวศศิธร 

สิงหธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๗. นางกานต์นารี

ธรรมครบุรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๘. นายนิติกร

เบญมาตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๙. นางสายพิน 

งามสง่า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

๑๐. นายนิพล 

โตพูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑๑. นายนพวัฒน์ 

ศิขรินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๒. นางชื่นจิต

โฉมอุดม

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๓. นางสุพิศ 

รนขาว

งานแนะแนวการศึกษา 

๑๔. นายเมธี

ชราศรี

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๕. นางชาลิสา

รักษาศรี

งานทะเบียนนักเรียน

๑๖ นางสาววิไลพร

วงศ์ฤทธิ์

งานนิเทศการเรียนการสอน   

๑๗. นางเนตรนภา

บุญศิริ

งานสารสนเทศ

๑๘. นางนุชจรี

คงโพธิ์น้อย

งานวัดผลและประเมินผล

๑๙. นายศิระณัฐพล

โล่ห์นารายณ์

งานวิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

๒๐. นางพัชรี

เรือนเพ็ชร์

งานห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้

๒๑. นางสาวจิตตากานต์

วังคำ

กรรมการและเลขานุการ

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย

๑. นางเถาวัลย์

โกเม

ประธานกรรมการ

๒. นางชาลิสา

รักษาศรี

กรรมการ

๓. นางสาวอนุสรา

สินธุสุข

กรรมการ

๔. นางสาวกันตรัตน์

พงษ์พานิช

กรรมการ

๕. นางสาวสิริพร

สเทียนรัม

กรรมการ

๖. นายอนุชิต

เนตรจุ้ย

กรรมการ

๗. นางสำเริง

หล่อประเสริฐ

กรรมการ

๘. นางสาวปิยฉัตร

คลังเจริญลาภ

กรรมการ

๙. นางสาวนิฤมล

พยุงวงษ์

กรรมการ

๑๐. นางสาวพรทิพย์

เนื่องแก้ว

กรรมการ

๑๑. นางนุชจรี

คงโพธิ์น้อย

กรรมการและเลขานุการ

งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย

๑. นางชาลิสา 

รักษาศรี

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวชนกมณฐ์

แสงสี

กรรมการ

๓. นางสำเริง 

หล่อประเสริฐ

กรรมการ

๔. นางสาวนิฤมล 

พยุงวงษ์

กรรมการ

๕. นางสาวพรทิพย์ 

เนื่องแก้ว

กรรมการ

๖. นางเนตรนภา

บุญศิริ

กรรมการและเลขานุการ

งานวัดผลและประเมินผล   ประกอบด้วย

๑. นางนุชจรี              

คงโพธิ์น้อย

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๒. นางอาทิตยา

เวียงวีระเกียรติ

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓. นายนวพรรษ

ศุภวรางกูร

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

๔. นางสาวอนุสรา

สินธุสุข

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

๕. นายสิริวัฒน์

ปราณี

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๖. นางภาวนา

พ่วงหลาย

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๗. นางสาวสุนีย์

คะงุ่ย

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๘. นางสาวพิมชนก

วิริยจารี

วัดผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๙. นายอนุชิต

เนตรจุ้ย

เจ้าหน้าที่วัดผล

๑๐. นางสาวพรทิพย์

เนื่องแก้ว

เจ้าหน้าที่วัดผล

๑๑. นายสิทธารักษ์

เขียนศิริ

วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           

งานแนะแนว  ประกอบด้วย

๑. นางสุพิศ 

รนขาว  

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกนกวดี 

นิพันธ์ประศาสน์

กรรมการ

๓. นางสาวกันยกานต์ 

สาริการินทร์

กรรมการ

๔. นางสาวอัมพร

พละโพธิ์

กรรมการ

๕. นางสาวพัชรินทร์ 

ปองสุข 

กรรมการ

๖. นางสาวชนกมณฐ์ 

แสงสี          

กรรมการและเลขานุการ

งานห้องสมุด/อุทยานการเรียนรู้  ประกอบด้วย

๑. นางพัชรี   

เรือนเพ็ชร์

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกัญจนา 

คชศิริ

กรรมการ

๓. นางสาวสุวิภา

มาลากาญจน์

กรรมการ

๔. นางสาวกานดา 

ฉัตรแก้วไพศาล

กรรมการ

๕. นายสราวุธ

โกษะโยธิน

กรรมการ

๖. นางสุมิตรา 

สุขสุวรรณ 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย

๑. นางเฉลิมศรี

จักษุพา

ประธานกรรมการ

๒. นายปิยวัฒน์

ฤทธิ์มาก

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓. นายอภิวัฒน์

จันทร์ทองคำ

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๔. นางกานต์นารี

ธรรมครบุรี

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๕. นางสาวดวงกมล

ตันกิติภิญโญ

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๖. นางสาวจิตตากานต์

วังคำ

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๗. นางภาวนา

พ่วงหลาย

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ

๘. นางสาวนิภาวรรณ

ผุสดี

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๙. นางสายพิน

งามสง่า

งานประกันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

๑๐. งานประกันคุณภาพงาน/กลุ่มบริหาร

๑๑. นางสาววัชรีภรณ์

เขตสกุล

กรรมการ

๑๒. นายนวพรรษ 

ศุภวรางกูล

กรรมการ

๑๓. นางสาวชนกพร

ฟักสังข์

กรรมการและเลขานุการ

๑๔. นางสาวกันยกานต์ 

สาริการินทร์

งานประกันฯงานแนะแนว  กรรมการและผู้ช่วยเลขา

งานสารสนเทศ  ประกอบด้วย

๑. นางเนตรนภา         

บุญศิริ

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวศิริรัตน์

ป้องปิด

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๓. นางสาวน้ำอ้อย

มีแสน

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

๔. นางนุชจรี

คงโพธิ์น้อย

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๕. นางสาวจิตสุภา

ฤกษ์อำนวยชัย

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          

๖. นางสาวลัญจกร

ศรีทองมาศ

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

๖. นายสิริวัฒน์

ปราณี

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๗. นางภาวนา

พ่วงหลาย

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๘. นางสาวพิมชนก

วิริยจารี

สารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๙. นางสาวกันยกานต์    

สาริการินทร์

สารสนเทศงานแนะแนว

๑๐. สารสนเทศงาน/กลุ่มบริหาร                                            

๑๑. นางสาวสุนันทา

จิตต์มั่น

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

กรรมการและเลขานุการ