คำสั่งที่  222/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิตอล ด้วย Infographic Presentation
และคลิปวีดีโอการสอน สู่การนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม DEEP

คำสั่งที่  213/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

คำสั่งที่  212/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบตารางสอน ตารางเรียน 2/2563

คำสั่งที่  200/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่  190/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  167/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดกิจกรรมห้องเรียนสะอาดพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  160/2563

เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2563

คำสั่งที่  159/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  151/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  150/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

คำสั่งที่  146/2563

เรื่อง แก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่  145/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563

คำสั่งที่  119/2563

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและคณะทำงานระดับชั้น
ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  115/2563

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  109/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนและจ่ายเงิน
โครงการสนหับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/63

คำสั่งที่  108/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  106/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดชุดหนังสือแบบเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  99/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

คำสั่งที่  91/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อความ

แจ้งการปิดพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ดเด็ดขาด เป็นเวลา 7 วัน

คำสั่งที่  49/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2562
"ปากเกร็ดนิทรรศ พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐนส
ากล"

คำสั่งที่  371/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งที่  350/2562

แต่งตั้งครูรับผิดชอบเวรประจำวัน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งที่  349/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69

คำสั่งที่  346/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

คำสั่งที่  345/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกองเชียร์

คำสั่งที่ 344/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 50

คำสั่งที่ 332/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ

คำสั่งที่ 93/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนของนักเรียนประจำ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่ 264/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลปลายภาค 1/2562

คำสั่งที 233/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

คำสั่งที 225/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งที 227/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำสั่งที่  223/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Big cleaning day
"รวมพลังคนอาสา เฉลิมหล้าทศสมัย เทิดไท้องค์ราชัน"

คำสั่งที่  213/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม "มหกรรมปากเกร็ดร่วมใจ
รณรงค์ลดขยะ ลดใช้พลังงาน สานชีวิตพอเพียง"

คำสั่งที่  208/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่  199/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่  196/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คำสั่งที่  183/2562

เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปี 2562

คำสั่งที่  172/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู

คำสั่งที่  160/2562

เรื่อง  แต่งตั้งครูรับผิดชอบเวรประจำวัน วันจันทร์-วันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่  98/2562

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ไปร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ
ประจำปี 2562

คำสั่งที่  66/2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

คำสั่งที่  183/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาคภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

คำสั่งที่  78/2561

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่  96/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 / ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่  238/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน "114 ปี ราตรีปากเกร็ด-เสาธงทอง"

คำสั่งที่  299/2561

เรื่อง แต่งตั้งผู้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561

 

  

ครูเวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2563

ครูเวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน 2563

ครูเวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม 2563

ครูเวรรักษาการณ์เดือนกันยายน 2563

ครูเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2563

แก้ไขครูเวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2563

ครูเวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2563(รัฐบาลประกาศหยุดพิเศษ)
แก้ไขครูเวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม (เพิ่มเติม)  / มิถุนายน (ครั้งที่ 2)

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนมีนาคม(พิเศษ)/เมษายน/พฤษภาคม

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562-มกราคม 2563 (เพิ่มเติม)

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนตุลาคม2562

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนตุลาคม2562

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนกันยายน 2562

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562