วันที่

เรื่องที่ประกาศ

ดูประกาศก่อนหน้า  2565 / 2566 / 2567

29 พ.ย.66

แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

20 พ.ย.66

ดูเวลาร่นคาบ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาปากเกร็ดเกมส์

26 ต.ค.66

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566

26 ต.ค.66

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา 2/2566

14 ก.ย. 66

ตารางแสดงห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566

11 ก.ย. 66

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 / 2566

11 ก.ย. 66

หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566

19 พ.ค.66

ประกาศเรื่อง "สมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา 2566

13 พ.ค.66

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 พ.ค.66

ตารางสอนครู / ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2566

10 พ.ค.66

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษานักเรียน ประเภทความประพฤติดีและผลการเรียนดี
ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2566

8 พ.ค.66

รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566

5 พ.ค.66

รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

2 พ.ค.66

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา

1 พ.ค.66

ประกาศสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากเกร็ด

1 พ.ค.66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษานักเรียน ประเภท "ความประพฤติดีและผลการเรียนดี"
ระดับ ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2566

26 เม.ย.66

รายชื่อการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากเกร็ด

11 เม.ย.66

ประกาศเรื่อง "สมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากเกร็ด
ประจำปีการศึกษา 2566

13 มี.ค.66

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ
"ประเภทความสามารถพิเศษ" ปีการศึกษา 2566

8 มี.ค.66

ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทความประพฤติดี และเรียนดี
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)

7 มี.ค.66

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ม.1 / ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) **เตรียมเงินสดมาชำระในวันรายงานตัว***
วันที่ 8 มี.ค.2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 3 ดังนี้
ม.1  
         - ค่าบำรุงการศึกษา 13,150 บาท
         - ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 1,000 บาท
         - ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 220 บาท
ม.4
         - ค่าบำรุงการศึกษา 13,150 บาท
         - ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 220 บาท         

7 มี.ค.66

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science  Mathematics Technology and  Environment : ESMTE)

5 มี.ค.66

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ (Science  Mathematics Technology and English : SMTE)

23 ก.พ.66

แจ้งปฏิทินการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2565

22 ก.พ.66

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ESMTE) ปีการศึกษา 2566

22 ก.พ.66

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ปีการศึกษา 2566

31 ม.ค.66

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปากเกร็ดนิทรรศน์' 66

24 ม.ค.66

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม

20 ม.ค.66

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

19 ม.ค.66

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

18 ม.ค.66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

17 ม.ค.66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

6 ม.ค.66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

5 ม.ค.66

การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2566

3 ม.ค.66

คำสั่งคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

3 ม.ค.66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์