ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานราชการ

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานอัตราจ้าง

ธุรการ

กิจการนักเรียน

แผนงานฯ

ประชาสัมพันธ์

       

ธุรการสระว่ายน้ำ

โสตทัศนูปกรณ์

สำนักงานอำนวยการ

สำนักงานวิชาการ

 

 

 

 

สำนักงานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

ช่างไฟ

ช่างไฟ

 

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

แม่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมบัติ ภักดีโต

2

นางมณีวรรณ แซ่อึ้ง

3

นางวันเพ็ญ  ขาวสอาด

4

นางอำไพ ชุ่มชาติ

5

นางมาลี ประเสริฐ

6

นางสำเริง ชุ่มชาติ

7

นางจันทร์อบ คำดีย์

8

นางสุบิน วันนา

9

นางสุภา เต็กสงวน

10

นางสาวเกษราพร ศรีอระพิมพ์

11

นายสำเริง ผดุงขวัญ

12

นายสงบ อุส่าห์ดี

13

นางขวัญไทย จ้องตา

14

นางระเบียบ กลิ่นชั้น

15

นางอนงค์ องค์อุดทา