ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานราชการ

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

พนักงานอัตราจ้าง

ธุรการ

กิจการนักเรียน

แผนงานฯ

ประชาสัมพันธ์

       

ธุรการสระว่ายน้ำ

โสตทัศนูปกรณ์

สำนักงานอำนวยการ

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงานอัตราจ้าง | แม่บ้าน

แม่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมบัติ ภักดีโต

2

นางมณีวรรณ แซ่อึ้ง

3

นางวันเพ็ญ  ขาวสอาด

4

นางอำไพ ชุ่มชาติ

5

นางสำเริง ชุ่มชาติ

6

นางจันทร์อบ คำดีย์

7

นางสุบิน วันนา

8

นางสุภา เต็กสงวน

9

นางสาวเกษราพร ศรีอระพิมพ์

10

นายสงบ อุส่าห์ดี

11

นางขวัญไทย จ้องตา

12

นางระเบียบ กลิ่นชั้น

13

นางอนงค์ องค์อุดทา

14

นางกัลยา

รุจิรังค์กูร

15

นางพัทสณี

พาดขุนทด

 

แม่บ้านโรงอาหาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมจิต

นนทวัฒน์

2

นางสุวรรณี  

สนสวัสดิ์

3

นางอ่อนจันทร์

สุดชารี

4

นางน้ำค้าง

เผ่าวิวัฒน์

5

นางเล็ก

ขาวสะอาด

6

นางสาวทองวัน

ทำงาม

 

พนักงานขายน้ำดื่ม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางบุญเรือน

เอี่ยมพิศ

2

นางสมสุข

แก้วบุญสม

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายทวี

หงษ์ทอง

2

นายนาวาวี

มะลูมุ

3

นายพะแวรอยะ

มะมิง

4

นายสำรวย

ทิตย์เสนา