จำนวนนักเรียน / ผลการเรียน / ผล O-Net / จำนวนบุคลากร