ประวัติความเป็นมา

เจ้าคุณอุดมญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนปากเกร็ด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2447 เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่วัดเสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีพระภิกษุหลำ คณาจารย์ เป็นครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาณาเขตพื้นที่จำนวน 23 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียน 8 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง ศูนย์กีฬา 1 หลัง สระว่ายน้ำ และมีจำนวนห้องเรียน  74 ห้องเรียน (มัธยมศึกษาตอนต้น 14 : 14 : 14, มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 : 11 : 11) 

         ขณะนี้โรงเรียนปากเกร็ดก้าวเข้าสู่การพัฒนาการศึกษามาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ