เอกสารจากงานนโยบายและแผนงาน
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด


เอกสารจากงานการเงิน
แบบขอบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ
    1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร
                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    7. 
บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    8. 
แบบบันทึกยืมเงินเขต
    9. เบิกค่ารักษาพยาบาล

    10. 
แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    11. 
แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    12. 
หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก

    14. บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
    15. แบบขอค่าเช่าบ้าน

เอกสารจากงานควบคุมภายใน
 
    1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 
    2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
     3. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อมูล
     (ขอให้คุณครูอธิบายอย่างละเอียดเป็นความเรียงในแต่ละหัวข้อ)

เอกสารจากงานบริหารทั่วไป  
    
    1.  ฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์65                          

เอกสารจากงานบริหารวิชาการ
    
1. ประกันคะแนน                     
    
2. สมุดประเมิน ก.ส.ส.                                           
    
3. ฟอร์ม IS                                                   
    
4. ฟอร์มเวลาเรียนไม่ถึง 80%     
    
5. ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
    6. ฟอร์มชี้แแจงคะแนน
    7. บันทึกข้อความขอแลกคาบสอน
    8.  แบบขออนุญาตไปราชการ / แบบรายงานไปราชการ 
    9. ไฟล์แบบนิเทศการสอน / ประเมินตนเอง / เครื่องมือนิเทศ(แบบใหม่)
    10.แบบฟอร์มแบบทดสอบ (update 23 มี.ค.64) 
    11. แบบฟอร์มกรอกคะแนน (update 25 มิ.ย.64)
 

เอกสารจากงานบริหารกิจการนักเรียน
    1. ฟอร์มให้คะแนนห้องเรียนสีขาว
    2.
 ผังการจัดห้องเรียนสีขาว
    3.
 บันทึกการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
    4.
 ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่าย พ.ศ.2562
    5.  บันทึกขอแลกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย
    6. หนังสือเชิญผู้ปกครอง

เอกสารจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    1. เล่มชุมนุม2/63
    2.
โครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เอกสารจากงานห้องเรียนสีเขียว
 
    1. แบบฟอร์มแผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     2. My map แผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม