เด็กชายปุณณวิช มูลผล เกิดเมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ อายุ ๑๔ ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จำนวนนักเรียน
๓,๒๑๖  คน เด็กชายปุณณวิช มูลผล รู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ 

ความสามารถพิเศษ   

          ๑. ด้านการวาดภาพระบายสี  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  รักการวาดภาพ ระบายสี  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องฝึกซ้อมด้วยตนเอง 
ผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และ Youtube
 ต่างๆ  จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับโรงเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ

    ๒.  ด้านการเต้นแอโรบิค  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  รักและสนใจการออกกำลังกาย  จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนโดยเลือกกีฬา
แอโรบิก
  สร้างสรรค์  อดทน มีระเบียบวินัย  ออกแบบท่าเต้นหรือการต่อท่าเต้นใหม่ๆ พร้อมกับเพื่อนร่วมทีม แข่งขันระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

    ๓.  ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีจากแอพลิแคชันจากโทรศัพท์ มือถือ
และคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ได้แก่  การคิดคำนวณ  การใช้ google Map ตัดต่อภาพ ตัดต่อคลิปวิดิโอ แปลภาษา  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  สร้างสรรค์ผลงานและส่งเข่าประกวดระดับโรงเรียน

   ๔.  ด้านทักษะการสื่อสาร เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี และภาษาจีน

โดยฝึกเรียนเพิ่มเติมจาก Yoytube  โดยเฉพาะการฝึกร้องเพลง

 

34018.jpg

34019.jpg S__32858118.jpg S__32858120.jpg S__32858121.jpg
S__32858122.jpg S__32858123.jpg S__32858124.jpg S__32858126.jpg S__32858127.jpg
S__32858128.jpg        

 

กิจกรรมพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

34020.jpg 34021.jpg 34022.jpg 34023.jpg 34024.jpg
34025.jpg 34026.jpg 34027.jpg 34028.jpg 34029.jpg
34030.jpg 34031.jpg 34032.jpg 34033.jpg 34034.jpg
34035.jpg 34037.jpg      

 

เด็กชายปุณณวิช  มูลผล ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ เช่น โครงการอบรมส่งเสริมรักการอ่านการเขียน 
กิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนต้นกล้าปากเกร็ด ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ” ทำให้เด็กชายปุณณวิช
  มูลผล ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ
และทำงานเป็นทีมได้ มีผลงานสร้างสรรค์และกิจกรรมได้รับรางวัลดีเด่นดังต่อไปนี้

๑.      นักเรียนรับทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒.      รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน IWPG International Loving-Peace Art Competition ระดับประเทศ
เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ

๓.      รับรางวัลอันดับที่ ๓ การแข่งขัน IWPG International Loving-Peace Art Competition ที่ประเทศเกาหลีใต้
ได้รับทุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรางวัล ณ ประเทศเกาหลีใต้

๔.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๕.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด PK Cover Dance ๒๕๖๒

๖.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเต้นแอโรบิก กีฬาสีโรงเรียนปากเกร็ด

๗.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ณ โรงเรียนปากเกร็ด

๘.      รางวัลชมเชยออกแบบโปสเตอร์วันสุนทรภู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนปากเกร็ด

๙.      รางวัลการประกวดคลิปวิดีทัศน์บอกรักคุณครู ภายใต้หัวข้อ “ครูนี้ที่รัก” ณ โรงเรียนปากเกร็ด[WC1] 

ลูกเสือ  จิตอาสา