มูลนิธิปากเกร็ดเสาธงทอง

วัตถุประสงค์

         มูลนิธิปากเกร็ดเสาธงทอง ตั้งอยู่เลขที่ 128/37 หมู่ที่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1. ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์
        2.
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน

        3. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดที่ยากจน

        4.
นำดอกผลที่ได้จากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาสนับสนุนการศึกษา

        5.
ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

        6.
ไม่ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิปากเกร็ดเสาธงทอง

         1. นายลพชัย แก่นรัตนะ                       ประธานกรรมการ

         2. นายกว้าง รอบคอบ                          รองประธานกรรมการ

         3. นายจิรศักดิ์ สวัสดี                            กรรมการ

         4. นางวนิดา พงษ์เจริญ                         กรรมการ

         5. นางประสพศรี สุวรรณวงศ์                  กรรมการและเหรัญญิก

         6. นายเฉลิม สายสร้าง                          กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิปากเกร็ดเสาธงทอง

         1. นายมงคล ภู่ภักดี

ประธานกรรมการ

         2.  นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร

รองประธานกรรมการ

         3. นางสุพิศ รนขาว  

เลขานุการ

         4. นางสาวอัมพร พละโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

         5. นางศิริกร สุขพันธ์

เหรัญญิก

         6. นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี

ผู้ช่วยเหรัญญิก

         7. นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์

นายทะเบียน

         8. นายสุฤทธิ์ บุญนาค

กรรมการ

         9.  นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล

กรรมการ

         10. นางสว่างจิต สง่าอารีย์กูล

กรรมการ

         11. นางชื่นจิต โฉมอุดม

กรรมการ