สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก ครอบครัวของสมาชิกและนักเรียน
    โรงเรียนปากเกร็ดปัจจุบัน

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของสมาคม สถาบันการศึกษาและสมาชิก

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

4. เพื่อร่วมประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและประโยชน์แก่สังคม

5. เพื่อช่วยเหลือสมาชิก สามี หรือภริยา หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิก
    ของสมาคมเมื่อถึงแก่กรรม หรือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามทำนองคลองธรรม
    ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสวัสดิการตามที่สมาชิกครอบครัวที่เป็นสมาชิก
    ขอมาตามควรแก่กำลังของสมาคม

6. เพื่อส่งเสริมความรู้การกีฬา การพลานามัย การพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับสมาชิกและครอบครัว

7. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณและความเจริญของโรงเรียนปากเกร็ด

8. เพื่อส่งเสริมงานศาสนา งานวัฒนธรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม

9. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง