ปีการศึกษา 2560

ชื่อกิจกรรมชมรม/ชุมนุม

 

ครูที่ปรึกษา

ต้นอ่อนทานตะวันประโยชน์อนันต์

 

นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์