บุคลากรกลุ่มการบริหารทั่วไป

หัวหน้างานพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

หัวหน้างานสำนักงาาน
หัวหน้างานโภชนาการ

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าและร้านน้ำโรงเรียน

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานปฏิคม

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
และ
ส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ

 

 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค

หัวหน้างานปรับภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

     

 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา