บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณฯ

       

หัวหน้างานวินัย
และการรักษาวินัย

หัวหน้างานแผนอัตรากำลัง
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

- หัวหน้างานบัญชี -

- หัวหน้างานการเงิน -

- หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ -

         

   

หัวหน้างานสำนักงานธุรการ

หัวหน้างานบุคคล

 

 

หัวหน้างานระบบจัดซื้อและ
E-bidding

         

 

 

หัวหน้างานสารบรรณ

หัวหน้างานพัฒนาประสิทธิภาพ
วิทยฐานะ ความดีความชอบ
และเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

หัวหน้างานระบบจัดจ้างและ
E-bidding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างานสวัสดิการครูและน.ร.