วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

24 มิ.ย.65

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024

24 มิ.ย.65

โครงการติวออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 มิ.ย.65

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์

10 มิ.ย.65

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ประจำปีการศึกษา 2566 -  2567

27 พ.ค.65

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษารุ่น 29/37 ปี 2023 / 2024

25 พ.ค.65

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho :  Mext) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2565

3 มี.ค. 65

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบ 2 การรับแบบโควตา) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

3 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

3 มี.ค. 65

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2565

3 มี.ค. 65

งาน Open House CISTU LP online 2022 (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2

3 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2565

3 มี.ค. 65

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยวิธีรับตรง

20 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ผ่านทางออนไลน์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (รอบที่ 2 โควต้า)

20 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

20 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา  2565 (รอบ Admision)

20 ก.พ. 65

เชิญชวนเข้าชม "รักน้องข้ามฟาก เดอะซีรีส์ 2" เป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

24  ม.ค. 65

เฟซบ๊กเด็กดีเทคโนฯ เว็บโซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

24  ม.ค. 65

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ " มหกรรมติวเข้มแนะแนว เตรียมความพร้อม
สู่อาชีพสายวิศวะฯ" และ"มหกรรมติวเข้มแนะแนวเพื่อ เด็กศิลป์ฯ"
ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ZOOM โควตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

13 ม.ค. 65

โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 ม.ค.65

ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุนพิเศษ (สอบออนไลน์)
ประเทศอิตาลี  (เต็มจำนวน 1 ทุน) เดินทางสิงหาคม 2565

30 ธ.ค.64

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2565

30 ธ.ค.64

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

30 ธ.ค.64

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (รอบโควต้า)

30 ธ.ค.64

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

30 ธ.ค.64

หลักสูตรและการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS)
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

30 ธ.ค.64

ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 ธ.ค.64

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

30 ธ.ค.64

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ภาคปกติ (TCAS) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มิถุนายน 256
5    /  กำหนดการรับสมัคร

1 พ.ย.64

จุลสารราชมงคลธัญบุรีฉบับ "มทร.ธัญบุรีก้าวสู่ ปี 47"

1 พ.ย.64

ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 พ.ย.64

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1 พ.ย.64

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (โควต้า)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

20 ต.ค. 64

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ARCH  OPEN HOUSE 2021" คณะสถาปัตยกรรม
ศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19 ต.ค.64

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,
หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18 ต.ค.64

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า MOU)
ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15 ต.ค.64

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "CMU Open House Online 2021"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 ต.ค.64

คุณสมบัติผู้สมัคร รอบที่ 1 Portfolio TCAS65 แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

12 ต.ค.64

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
(ทุนระดับม.ปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

12 ต.ค.64

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

12 ต.ค.64

การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ

12 ต.ค.64

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8 ต.ค.64

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ
"การแพทย์แผนไทย" ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

6 ต.ค.64

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษารายวิชาต่างๆ  ม.ศิลปากร

4 ต.ค.64

จัดสรรโควต้าเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

27 ก.ย.64

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

22 ก.ย.64

รับสมัครนักศึกษา (รอบโควต้าพิเศษ) "โครงการสานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายอาชีพ"

22 ก.ย.64

"โครงการเด็กดีมีที่เรียน" มหาวิทยาลัยสารคาม

22 ก.ย.64

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

22 ก.ย.64

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

1 ก.ย.64

ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (Global Business Course)
สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะเวลา 4 ป
ี / ใบสมัคร

31 ส.ค. 64

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

23 ส.ค. 64

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน  และผู้ที่สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษารูปแบบใหม่สำหรับคนทุกช่วงวัยผ่านระบบ "คลังหน่วยกิต"
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 (09:15-12:00 น.) ผ่านระบบ Zoom

19 ส.ค. 64

ทุุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2565

4 ส.ค. 64

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565

14 ก.ค. 64

ทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ดาวรุ่งประจำปี พ.ศ.2564

14 ก.ค. 64

โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1” สำหรับกำรศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

13 ก.ค. 64

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททุนพัฒนานวัตกร)

13 ก.ค. 64

เว็บแนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 พ.ค.64

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์

9 พ.ค.64

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 7 พ.ค.64

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

8 เม.ย.64

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

8 เม.ย.64

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 เม.ย.64

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2)

29 มี.ค.64

โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29 มี.ค.64

รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 (ปริญญาตรี) ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

29 มี.ค.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในพื้นที่

29 มี.ค.64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 มี.ค.64

แจ้งปรับปรุงแก้ไขวัน เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

22 มี.ค.64

โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

21 มี.ค.64

โควตาการศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจำปีการศึกษา 2564

16 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

16 มี.ค.64

เลื่อนกำหนดการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

16 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
โดยวิธีการรับตรง รวมถึงการรับสมัครในช่องทาง
TCAS 64 รอบ Admission 1 และ 2
(มหาวิทยาลัยสยาม)

12 มี.ค. 64

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
(Data Science & Application) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

12 มี.ค. 64

แนะแนวการศึกษาต่อ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

10 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS (รอบ 2 โควต้า)

10 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง  รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ระบบ TCAS (รอบ 2 โควต้า)

4 มี.ค. 64

TCAS รอบ 2 (การรับแบบโควต้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 มี.ค. 64

โควตา “โครงการ active recruitment ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รอบที่ 2”  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4 มี.ค. 64

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (แบบโควตา รอบ 2) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 มี.ค. 64

การรับสมัครนิสิตใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 มี.ค. 64

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา MOU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร