วัตถุประสงค์

      1. ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ด

      2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อประโยชน์ของเยาวชนของโรงเรียน

      3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

      4. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

      5. ชมรมไม่มีวัตถุประสงค์ใดในเรื่องทางการเมือง

คณะกรรมการที่ปรึกษา

      1. นายกว้าง         รอบคอบ                           2. นายณรงค์          รักเดช

      3. นายประทุม      นวลเขียว                           4. นายสุวรรณ        เค้าฝาย               

      5. นายชูชาติ        ชัยบุรินทร์                          6. นางวิไลพร         ศุภวณิช

      7. นายสน           ศรีบุญเรือง                         8. นายสุเพชร         ยอดตา

      9. ดร.ธนะสิทธิ์      ศิริวรธรรม                       10. ดร.วิทยา           ศรีชมพู

      11.นายมงคล        ภู่ภักดี                            12. นายอมร           นิพันธ์ประศาสน์                               

      13.ดร.ปรีดี          สุทธิแย้ม                          14. ดร.แววตา         พูลสวัสดิ์

      15. นายกมล        บุญประเสริฐ                     16. ดร.วิณัฐธพัชร์     โพธิ์เพชร

คณะกรรมการดำเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด

      1. นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล                                ประธานกรรมการ

      2. นางศิริกร   สุขพันธ์                                         รองประธานกรรมการ

      3. นายสุฤทธิ์ บุนนาค                                          รองประธานกรรมการ

      4. นางสว่างจิต สง่าอารีย์กูล                               เหรัญญิก

      5. นางสุริณี   เสริมพงษ์พันธ์                               ผู้ช่วยเหรัญญิก

      6. นางพรพิมล อ้นไชย                                        ปฏิคม

      7. นางสุภาพ  ต่างใจ                                           ผู้ช่วยปฏิคม

      8. นางวาสนา  รัตนรุจ                                         ผู้ช่วยปฏิคม

      9. นายสุรศักดิ์  เพิ่มลาภ                                     นายทะเบียน

      10. นางพรทิพย์ ทศรฐ                                         ผู้ช่วยนายทะเบียน

      11. นางมลิวัลย์ สุทธิประสทธิ์                              ประชาสัมพันธ์

      12. นางมนพร  เกื้ออรุณ                                    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

      13. นางศิริพร  นวลยง                                      พิธีกร

      14. นางอุดมลักษณ์  อักษรนันทน์                         ผู้ช่วยพิธีกร

      15. นายวิทยา  น้อยประเทศ                               สวัสดิการ

      16. นางสาวอารีวรรณ จิตรบรรเทา                       ผู้ช่วยสวัสดิการ

      17. นางเบญจมาศ  หงส์ภักดี                              กรรมการกลาง

      18. นางเบญจมาศ  สุชาติพงษ์                             กรรมการกลาง

      19. นางไพรินทร์   คชานาวิน                              กรรมการกลาง

      20. นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส                        เลขานุการ

      21. นางวัชรียา ลิขิตประยูรพงศ์                           ผู้ช่วยเลขานุการ