-- เข้าสู่หน้าหลัก --


ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สพฐ. โรงเรียนปากเกร็ด
นำโดย ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ได้จัดกิจกรรมศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 8 เมษายน 2567
ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน โดยมีรัฐบาล
มณฑลเสฉวนให้การดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง เพื่อความร่วมมือ
ทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กับ
Mr. Fan Zhengkang รองอธิการบดีและเลขาธิการพรรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำ
Ya’an Polytechnic College เมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 วันที่ 7 เมษายน 2567 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด
ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมหย่า และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กับ Mr. Huang Guangjun
ผู้อำนวยการโรงเรียนและเลขาธิการพรรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำ Ya’an
Secondary School เมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน