ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เว็บไซต์

1

นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย  

2

นางชาลินี มุสตัง ติงกี

3

นางพรทิพย์ ฤทธิ์จำรัส

4

นายณัฐพล เพ็งโสภา

5

นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์  

6

นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น  

7

นางสาวพิมชนก วิริยจารี  

8

นายณพวุฒิ เชาวน์เชฏฐ์  

9

นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย

10

นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล

11

นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข

12

นายวชิระ ประสานพันธ์

 

13

นางสาวอรรจฐานิศร์ ถือธรรม

14

นางสาวสุจินันท์ มณีวงษ์

15

นางสาวนวลอนงค์

ยศสาย

16

นางสาวฐิติรัตน์

เกียรติสกุลขจร

17

นางสาวมัญจา

สุวรรณฉิม

18

นางสาวนพวรรณ

บัวจูม

19

นางสาวปลางแก้ว

บริสุทธิ์

20

นางสาวทัชชญา

เกยมณี

21

นางสาวปาตีฮะ

ยะโกะ

22

นายนเรศ

ศิริเหม

23

นางสาวเกศณี ท่าหิน

24

นางสาวปาริฉัตร

นครเอี่ยม

25

นางสาวกัญจน์ธนธัญ

วงศ์สีชิน

26

นางสาวกันตรัตน์ พงษ์พานิช  

-- ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ --

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

Mr.John Richie Paulmanal  

2

Ms.Valencia Carmela Panerio  

 

3

Ms.Hanah T.Nierra  

4

Mr.Rhoster Ligan Pana  

5

Ms.Jing Baoli  

6

MissHanah T. Nierra