รวมทุกประกาศของโรงเรียน

วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

11  ส.ค. 63

ประกาศ !!!! แจ้งกำหนดการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

11  ส.ค. 63

ตารางเรียนใหม่   ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

10 ส.ค.63

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2563

6 ส.ค.63

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

3 ส.ค. 63

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม

3 ส.ค. 63

ประกาศโรงรียน : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

24 ก.ค. 63

เชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6

17 ก.ค.2563

 เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส และ มผ  
      มาประชุม ตามวันและเวลาดังนี้
            -  ม.2 / ม.3  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
            -  ม.5  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
            -  ม.6  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส และ มผ
 
            -  ม. 2 / ม. 3 / ม.5 / ม.6

10 ก.ค.2563

กำหนดการไหว้ครูแต่ละระดับ

30 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 /ม.4 ปีการศึกษา 2563

19 มิถุนายน 2563

ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
และการมาเรียนของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  วิธีใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ON AIR
 

รูปแบบการปฏิวัติการสอนของครู การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด
ในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563
ระยะทดลองใช้ 15 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2563
ระยะใช้จริง 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563

18 มิถุนายน 2563

ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้สำรอง ม.1 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัวและมอบตัว (เรียกลำดับที่ 8-9)
  ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้สำรอง ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
มารายงานตัวและมอบตัว (เรียกลำดับที่ 21-25)

16 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (สำรอง)
  ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้สำรอง ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวและมอบตัว
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนอื่น  (สำรอง)
 

ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้สำรอง ชั้น ม.4  ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวและมอบตัว

 

ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 

14 มิถุนายน 2563

นักเรียนเริ่มเรียนตามตารางตั้งแต่วันที่  15 - 30  มิถุนายน 2563
 โดยสรุปขั้นตอนดังนี้

1.  ดูตารางเวลาเรียน
2. คลิกเข้าชั้นเรียน  โดยดู   รหัสชั้นเรียนที่นี่ หรือสอบถามครูที่ปรึกษาในไลน์ส่วนตัว

 

ตารางเรียนชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563
สำหรับการทดสอบระบบการสอน ON AIR ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 

ประกาศ !!!!!  ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีอีเมล์ขององค์กรแล้ว  @pk.ac.th

โดย Username : คือ  รหัสประจำตัวนักเรียน@pk.ac.th
Password : คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วิธีเข้าใช้คือ  เข้า  www.gmail.com  ได้ปกติ  
แต่พิมพ์  อีเมล์@pk.ac.th  ได้เลย

แจ้งรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่  ม.1 / ม.4

12 มิถุนายน 2563

ตารางรับรายงานตัว ม.1 / ม.4  ปีการศึกษา 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า)

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ
"ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนอื่น" ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ
"นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ" ปีการศึกษา 2563

10 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ  
"ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป" ปีการศึกษา 2563
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ  
"ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ" ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ  
"ประเภทเงื่อนไขพิเศษ" ปีการศึกษา 2563

3 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2563

13 พฤษภาคม 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4

12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนปากเกร็ด ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/63
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนปากเกร็ด ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/63
 

ชำระผ่านธนาคารได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา http://www.pk.ac.th/pay.htm 
ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ชำระแล้ว แต่ไม่ตรงจำนวน แจ้งรับส่วนต่างได้ตอนเปิดเทอม