วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

9 พ.ค.64

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์

9 พ.ค.64

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 7 พ.ค.64

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

8 เม.ย.64

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

8 เม.ย.64

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 เม.ย.64

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2)

29 มี.ค.64

โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29 มี.ค.64

รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 (ปริญญาตรี) ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

29 มี.ค.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในพื้นที่

29 มี.ค.64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 มี.ค.64

แจ้งปรับปรุงแก้ไขวัน เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

22 มี.ค.64

โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

21 มี.ค.64

โควตาการศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจำปีการศึกษา 2564

16 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

16 มี.ค.64

เลื่อนกำหนดการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

16 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
โดยวิธีการรับตรง รวมถึงการรับสมัครในช่องทาง
TCAS 64 รอบ Admission 1 และ 2
(มหาวิทยาลัยสยาม)

12 มี.ค. 64

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
(Data Science & Application) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

12 มี.ค. 64

แนะแนวการศึกษาต่อ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

10 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS (รอบ 2 โควต้า)

10 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง  รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ระบบ TCAS (รอบ 2 โควต้า)

4 มี.ค. 64

TCAS รอบ 2 (การรับแบบโควต้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 มี.ค. 64

โควตา “โครงการ active recruitment ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รอบที่ 2”  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4 มี.ค. 64

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (แบบโควตา รอบ 2) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 มี.ค. 64

การรับสมัครนิสิตใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 มี.ค. 64

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา MOU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร