สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน  

 

 

- ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา                                                                     

 

 

- ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                          

 

 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากเกร็ด                                   

 

 

- ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนปากเกร็ด                                                            

 

 

- ลักษณะเด่นของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                      
                     

 

 

                                             

 

 

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ                                                     

 

 

- การจัดการเรียนการสอน                                                                         

 

 

- โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561                                                         

 

 

- รายนามผู้บริจาคทุน                                                                              

 

 

- สรุปนักเรียน ม.6 ที่ไปศึกษาต่อ

 

สารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน

 

 

- จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561                                                             

 

 

- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียน        
  ปีการศึกษา 2558 - 2560

 

 

- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      
  ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา
2558 – 2560

 

 

- ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์
  และเขียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560
              

 

 

- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
  ปีการศึกษา 2560

 

 

- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
  ปีการศึกษา 2560

 

 

- สรุปรางวัล/โล่/เกียรติบัตร ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560                                 

 

 

 

 

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับครู

 

 

- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนปากเกร็ด                     
   ปีการศึกษา 2561

 

 

- สรุปบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม                                                                      

 

 

 

 

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

 

 

- สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี                

 

 

- สถิติจำนวนคนที่ใช้บริการห้องพยาบาล ปีการศึกษา 2560                                
-
สถิติการใช้บริการห้องประชุมอนุสรณ์ 100 ปี ปีการศึกษา 2560                         

 

 

- สถิติจำนวนคนที่ใช้บริการห้องเรียนสีเขียว ปีการศึกษา 2560                             

 

 

- สถิติการใช้บริการห้องชมรมครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560                         

 

 

- สถิติการใช้บริการห้องสมุดสารานุกรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเยาวชน                       
  ปีการศึกษา 2560

 

 

- สถิติการใช้บริการหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ปีการศึกษา 2560          

 

 

- สถิติการใช้บริการอาคารโดมอเนกประสงค์ ปีการศึกษา 2560                             

 

 

- สถิติจำนวนคนที่ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ ลพชัย ประทุมมาศ                       
  ปีการศึกษา 2560

 

 

- สถิติการใช้บริการห้องมัลติมีเดีย อุทยานการเรียนรู้ ลพชัย ประทุมมาศ               
  ปีการศึกษา 2560

 

         คณะผู้จัดทำ