เอกสารจากงานนโยบายและแผนงาน

เอกสารจากงานการเงิน
    
1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    2. แบบบันทึกข้อความขอยืมเงินโรงเรียน                     
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    
7. บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    
8. แบบบันทึกยืมเงินเขต
    
9. เบิกค่ารักษาพยาบาล
    
10. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    
11. แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    
12. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก
    13.
ใบลาป่วย, ลาคลอด, ลากิจ

เอกสารจากงานควบคุมภายใน
     
1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 
    2. วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อมูล
(ขอให้คุณครูอธิบายอย่างละเอียดเป็นความเรียงในแต่ละหัวข้อ)เอกสารจากงานบริหารทั่วไป                             
    1. แบบสำรวจความเสียหายเพื่อการแจ้งซ่อม 
    2.
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริหารทั่วไป      
    3. แจ้งซ่อมเครื่องเสียง  (ออนไลน์)              
    4. คู่มือการใช้งานAVhowtouse                      
    5.
ขอใช้ห้องโสตและห้องอื่นๆ
    6.
ขอใช้บริการงานโสต
    7.
ขอแจ้งซ่อม    


เอกสารจากงานบริหารวิชาการ
    
1. ประกันคะแนน                     6. ฟอร์มชี้แแจงคะแนน
    
2. สมุดประเมิน ก.ส.ส.               7. บันทึกข้อความขอแลกคาบสอน                            
    
3. ฟอร์ม IS                            8. แบบขออนุญาตไปราชการ / แบบรายงานไปราชการ                         
    
4. ฟอร์มเวลาเรียนไม่ถึง 80%     9. ไฟล์แบบนิเทศการสอน / ประเมินตนเอง / เครื่องมือนิเทศ(แบบใหม่)
    
5. ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน

เอกสารจากงานบริหารกิจการนักเรียน
    
1. ฟอร์มให้คะแนนห้องเรียนสีขาว
    2.
 ผังการจัดห้องเรียนสีขาว
    3.
 บันทึกการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
    4.
 ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่าย พ.ศ.2562
    5.  บันทึกขอแลกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย

เอกสารจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    
1. เล่มชุมนุม
    2.
โครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เอกสารจากงานห้องเรียนสีเขียว
     
1. แบบฟอร์มแผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     2. My map แผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม