เอกสารจากฝ่ายแผนงาน

เอกสารจากงานการเงิน
    1. แบบขอใบรับรองเงินเดือน                                   
    2. แบบบันทึกข้อความขอยืมเงินโรงเรียน                     
    3. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร                                     
    4. ใบสำคัญรับเงิน                                                
    5. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  
    6. สัญญาการยืมเงิน                                              
    7. บันทึกข้อความขอสแกนลายนิ้วมือนอกเวลาที่กำหนด
    8. แบบบันทึกยืมเงินเขต
    9. เบิกค่ารักษาพยาบาล
    10. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (อบรมคูปองครู)
    11. แบบสรุปการส่งใช้หนี้เงินยืม (คูปองครู)
    12. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ / เบี้ยเลี้ยงเด็ก
    13. ใบลาป่วย, ลาคลอด, ลากิจ

เอกสารจากงานควบคุมภายใน
     1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
     2. วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อมูล
(ขอให้คุณครูอธิบายอย่างละเอียดเป็นความเรียงในแต่ละหัวข้อ)


เอกสารจากงานบริหารทั่วไป                             
    1. บบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    2. แบบสำรวจความเสียหายเพื่อการแจ้งซ่อม 
    3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริหารทั่วไป    
    4. แจ้งซ่อมเครื่องเสียง  (ออนไลน์)              
    5. คู่มือการใช้งานAVhowtouse                      
    6. ขอใช้ห้องโสตและห้องอื่นๆ
    7. ขอใช้บริการงานโสต
    8. ขอแจ้งซ่อม
      


เอกสารจากงานบริหารวิชาการ
    1. ประกันคะแนน                     6. ฟอร์มชี้แแจงคะแนน
    2. สมุดประเมิน ก.ส.ส.               7. บันทึกข้อความขอแลกคาบสอน                            
    3. ฟอร์ม IS                            8. แบบขออนุญาตไปราชการ / แบบรายงานไปราชการ                         
    4. ฟอร์มเวลาเรียนไม่ถึง 80%     9. ไฟล์แบบนิเทศการสอน / ประเมินตนเอง / เครื่องมือนิเทศ(แบบใหม่)
    5. ฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน
   [Up date รายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย.62
     ฟอร์มแบบทดสอบเริ่มใช้ปี 62

เอกสารจากงานบริหารกิจการนักเรียน
    1. ฟอร์มให้คะแนนห้องเรียนสีขาว
    2. ผังการจัดห้องเรียนสีขาว
    3. บันทึกการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
    4. ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่าย พ.ศ.2562

เอกสารจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    1. เล่มชุมนุม
    2. โครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เอกสารจากงานห้องเรียนสีเขียว
     1. แบบฟอร์มแผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     2. My map แผนบูรณาการการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม