ตารางสอบปลายภาค ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

แบบฟอร์ม แบบทดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค

แจ้งเรื่องการสอบ Pre O-NET  ม.3 / ม.6

แจ้งขอเปลี่ยนห้องสำหรับทำการเรียนการสอน

คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/63 

แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา กรณีพิเศษ (20 ต.ค.63)