ประกาศโรงรียน : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

    เชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6
       
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
                    ม.2/ ม.5   08:30-11:00 น.
                    ม.3/ ม.6   12:30-14:00 น.
 เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส และ มผ  
      มาประชุม ตามวันและเวลาดังนี้
            -  ม.2 / ม.3  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
            -  ม.5  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
            -  ม.6  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา  15:30  น.
ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส และ มผ
 
            -  ม. 2 / ม. 3 / ม.5 / ม.6