ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

 เรียนเขิญประชุมเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน
รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน

  การเรียนการสอนออนแอร์และออนไลน์ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563
ใช้ตารางสอนเดิม งดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์