วิธีใช้ : เมื่อคลิกเข้ารายวิชาในครั้งแรก
ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม Login as a guest เพื่อเข้าเรียน