รวมรหัสเข้า Classroom

ถ้าหาชื่อครูไม่เจอ ให้กด Crtl F เพื่อค้นหา

 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ครูดิฐธิเดช แจ้งคต

ครูศศิธร สิงหธรรม

ครูนวลอนงค์ ยศสาย

ครูวสันต์ ศักดาศักดิ์

ครูวรรษมน ตังอ่วม

ครูปิยะนุช บุตรมาตย์

ครูนพวุฒิ เชาวน์เชฏฐ์

ครูน้ำฝน  ทะกลกิจ

ครูพิชามลญ์ คงกำเนิด

ครูชื่นจิต โฉมอุดม

ครูสุนีย์ คะงุ่ย

 

ครูกริชุกรณ์ ศิริพันธ์

ครูเมธี ชราศรี

ครูสุวิภา  มาลากาญจน์

 

ครูปิยะ บริสุทธิ์เพชร์

ครูเถาวัลย์ โกเม

ครูกานดา ฉัตรแก้วไพศาล

 

ครูสุชากรณ์ พวงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ ฯ การงานฯ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

ครูนิธิกานต์  เกล้าเกษร

ครูนิสิตา

ครูขวัญจิรา ทวีเลิศ /
ครูพสิษฐ์ เชื้อฉิม

ครูระวิวรรณ ทองจันทร์

ครูอนุสรา สินธุสุข

ครูสิริวัฒน์ ปราณี

ครูวุฒินันท์ พรมนัส

ครูเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์

ครูลัญจกร ศรีทองมาศ /

ครูนิพล  โตพูล ม.4 / ม.6

ครูประสาน ปิ่นนิล

ครูจันตณา ฉางแก้ว

ครูสุภาพร เรียมรัตนวาณิชย์

ครูพงษ์พันธ์ แย้มเผือก

 

 

ครูดลเหลาะ สาม่าน

 

 

 

 

 

 

 

งานเทคโนโลยี

งานแนะแนว

 

 

ครูสายพิน งามสง่า   

ครูสุพิศ รนขาว

 

 

ครูลลิตา นนทวิศรุต

ครูชนกมณฐ์ แสงสี

 

 

ครูพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ  ม.3 / ม.4

     

ครูอาทิตยา เฟื่องสำรวจ

     

ครูชลธิชา เพียรพี่

     

ครูวาสนา โสภารักษ์

     

ครูณัฐธกมลทิพย์  ฉายาพัฒน์

     

ครูเนตรนภา บุญศิริ  ม.2 / ม.4