รางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
Science Show ม.ปลาย

รางวัล รองชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
Science Show ม.ต้น

   

รางวัล รองชนะเลิศ
การแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น

รางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันพูดบทความทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น

   

รางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
Science Show ม.ต้น

รางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
เชิญชวนอนุรักษ์พลังงาน ม.ปลาย