เด็กชายปุณณวิช มูลผล เกิดเมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ อายุ ๑๔ ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จำนวนนักเรียน
๓,๒๑๖  คน เด็กชายปุณณวิช มูลผล รู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ 

ความสามารถพิเศษ   

          ๑. ด้านการวาดภาพระบายสี  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  รักการวาดภาพ ระบายสี  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องฝึกซ้อมด้วยตนเอง 
ผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และ Youtube
 ต่างๆ  จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับโรงเรียน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ

    ๒.  ด้านการเต้นแอโรบิค  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  รักและสนใจการออกกำลังกาย  จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนโดยเลือกกีฬา
แอโรบิก
  สร้างสรรค์  อดทน มีระเบียบวินัย  ออกแบบท่าเต้นหรือการต่อท่าเต้นใหม่ๆ พร้อมกับเพื่อนร่วมทีม แข่งขันระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

    ๓.  ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีจากแอพลิแคชันจากโทรศัพท์ มือถือ
และคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ได้แก่  การคิดคำนวณ  การใช้ google Map ตัดต่อภาพ ตัดต่อคลิปวิดิโอ แปลภาษา  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  สร้างสรรค์ผลงานและส่งเข่าประกวดระดับโรงเรียน

   ๔.  ด้านทักษะการสื่อสาร เด็กชายปุณณวิช  มูลผล  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี และภาษาจีน

โดยฝึกเรียนเพิ่มเติมจาก Yoytube  โดยเฉพาะการฝึกร้องเพลง